§ 1 – Generelt

Nærværende abonnementsbetingelser er gældende fra indmeldelsestidspunktet og danner grundlag for den indmeldtes medlemskab af en lokalforening tilknyttet Konservative Studerendes Landsorganisation (i det efterfølgende kaldet KSL).
 

§ 2 – Medlemskab
Medlemskab kan tegnes af alle. For personer under 18 år kræves forældres/værges samtykke.

Ved accept af abonnementsbetingelserne erklærer medlemmet sig indforstået med at overholde de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår, gældende ret samt lokalforenings og KSLs vedtægter.
Standardvedtægter for lokalforeningen samt KSLs vedtægter forefindes på følgende link: 
http://ks.dk/vedtaegter. Eventuelle særvedtægter for lokalforeningen kan rekvireres ved at sende en mail til fu@ks.dk .

Kontingentet betales for at være medlem af en lokalforening og giver de medlemsrettigheder, som står beskrevet i lokalforeningens vedtægter.

Kontingentet fastlægges en gang årligt jf. lokalforeningens vedtægter. Den til enhver tid gældende kontingentsats forefindes på følgende link: http://ks.dk/kontakt-ks/lokalforeningerne.
 

§ 3 – Betaling
Kontingentet opkræves en gang årligt. Opkrævningen foregår jf. lokalforeningens vedtægter.

Til betaling med betalingskort har KSL indgået en indløsningsaftale med Clearhaus, og som betalingsgateway har KSL indgået en aftale med QuickPay ApS.
Lokalforeningen eller KSL har på intet tidspunkt kendskab til medlemmets betalingskortoplysninger.

Til betaling via Betalingsservice har KSL indgået en aftale med Clearhaus.

Kvitteringen sendes til den af medlemmet oplyste mailadresse. Kopi heraf kan rekvireres ved at sende en mail til: fu@ks.dk .
 

§ 4 – Fortrolighed
Lokalforeningen og KSL er forpligtet til at behandle dokumenter samt øvrige oplysninger, som medlemmet måtte meddele lokalforeningen og KSL forud for eller efter indgåelsen af abonnementsbetingelserne, fortroligt. Lokalforeningen og KSL træffer alle nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af abonnementsbetingelserne, ligesom lokalforeningen og KSL pålægger sine ansatte ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.
 

§ 5 – Ikrafttræden og løbetid
Abonnementsbetingelserne træder i kraft, når KSL registrerer første kontingentindbetaling og løber indtil, den bringes til ophør i overensstemmelse med det i § 6 anførte.
 

§ 6 – Opsigelse og ophævelse
Lokalforeningen er berettiget til at opsige medlemskabet jf. lokalforeningens vedtægter.

KSL er berettiget til at opsige medlemskabet jf. KSLs vedtægter.

Medlemmet er berettiget til at opsige medlemskabet ved skriftlig meddelelse herom til KSL til øjeblikkelig virkning. Opsigelsen er registreret hos KSL og lokalforeningen, når medlemmet på den oplyste mailadresse har modtaget en skriftlig bekræftelse.

Ved væsentlig misligholdelse af betalingsbetingelserne er lokalforeningen og KSL berettiget til uden varsel at ophæve medlemskabet til øjeblikkelig virkning.
 

§ 7 – Erstatning
Det er mellem lokalforeningen, KSL og medlemmet aftalt, at lokalforeningen og KSL ikke kan ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, undladelser m.m. foretaget i forbindelse med lokalforeningen eller KSLs afgørelser truffet i medfør af abonnementsbetingelserne eller gældende ret.
 

§ 8 – Overdragelse
Medlemmet kan kun overdrage de i abonnementsbetingelserne definerede rettigheder eller forpligtelser til tredjemand jf. lokalforeningens og KSLs vedtægter.

For medlemmer under 18 år må betalingsforpligtelser gerne overdrages til medlemmets forældre/værge.
 

§ 9 – Lovvalg og værneting
Abonnementsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.
 

Abonnementsbetingelserne er sidst revideret i februar 2021.